ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Booking and Cancellation Policy
กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า เมื่อมีการยืนยัน พร้อมจ่ายเงินเต็มจำนวนราคาห้องพักทันที ถือว่าการจองนั้นสมบูรณ์ สามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี : นางกันติยา สุวรรณ
บัญชีเลขที่ : 187-1-20432-5
บัญชี : ออมทรัพย์
เมื่อ โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax ใบเสร็จการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้จองและวันที่เข้าพัก มาที่ เบอร์ 080-019-3330, 082-127-2941 หรือ E-mail : kantiya@thegreenlion.net
กรณียกเลิกการจองห้องพัก กรุณาแจ้งให้ทางกรีนเวย์รีสอร์ททราบล่วงหน้า มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังต่อไปนี้
- ยกเลิกห้องพักก่อนเข้าพักมากกว่า 15 วัน ทางกรีนเวย์รีสอร์ทยินดีคืนเงิน
- ในส่วนที่ชำระมาหลังหักค่าธรรมเนียมฯ
- ขอยกเลิกการจองห้องพักภายหลังจาก 15 วัน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางกรีนเวย์รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
- กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าพักได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และยกเลิกการเข้าพัก อันนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ กำหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
กรีนเวย์รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ ภัยสงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล การโจรกรรมและ สิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ภายในรีสอร์ท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางธนาคาร ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
  กันติยา สุวรรณ
(กรรมการผู้จัดการ)